St. Maarten: gerommel binnen Justitie

Geplaatst op: 24-02-2012

De Minister van Justitie van St. Maarten heeft het voornemen om de Dienst Vreemdelingen Zaken (DVZ) los te koppelen van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM). De DVZ is momenteel onderdeel van het KPSM en valt onder verantwoordelijkheid van de Korpschef van het KPSM . De Minister is voornemens deze verantwoordelijkheid (en de daarbij behorende bevoegdheden) in zijn geheel naar zich toe te trekken en de dienst totaal onafhankelijk van de politie te laten werken.
 
De politievakbonden zijn hiertegen in verzet gekomen. Zij zijn verbijsterd over deze plannen en willen graag van de Minister uitleg hebben. Zij willen een antwoord op de vraag waarom. Voordat St. Maarten zelfstandig werd op 10-10-2010, werd afgesproken dat er aan de constitutionele inrichting van het politieapparaat niets veranderd zou worden. Met deze plannen komt de Minister de eerder gemaakte afspraak niet na en legt hij de grondwet naast zich neer.

De vakbonden vrezen onrust onder het politiepersoneel. Als de plannen van de Minister doorgaan, zullen naar schatting 46 mensen van de politie worden overgeheveld naar de DVZ. Terwijl het KPSM nu nog 180 vacatures telt en het water ver tot over de lippen staat, als het gaat om de werkdruk. Het is dus ondenkbaar dat er banen geschrapt moeten worden bij het KPSM. Daarnaast zal er in de rechtspositie van de politiemedewerkers, door het wegvallen van de taken binnen de Vreemdelingenwet, het een en ander gaan veranderen, waaronder de functieomschrijving en de daar aangekoppelde salarisschaal.

De politievakbond vindt dat de Minister zich als advocaat van de vreemdelingen opstelt en niet als een Minister welke het belang van zijn land moet vertegenwoordigen en beschermen. Men is bang dat met het loskoppelen van de DVZ, willekeur in de hand zal werken. De Minister heeft er alle schijn van dat hij dit doet vanwege persoonlijke belangen. De vakbond heeft ernstige zorgen inzake deze veranderingen en benoemt het zelfs 'een gevaarlijke actie', die de Minister nu onderneemt.

De vakbond is tevens boos omdat de Minister, niet gehinderd door enige vorm van overleg, nu al zaken in gang heeft gezet, zonder daarbij de geldende regels te volgen. Men heeft momenteel het vertrouwen in de Minister al min of meer verloren. Desgevraagd laat de voorzitter van de vakbond weten meer vertrouwen te hebben in de Korpschef van politie, dan in de Minister als het gaat om de uitvoering van de Vreemdelingenwet.

Uiteraard is de vraag wat de bedoeling is van de Minister om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de DVZ naar zich toe te trekken. Is de Minister tot de conclusie gekomen dat de DVZ niet naar behoren werkt? Heeft hij liever invloed op wie er wel of niet wordt toegelaten tot Sint Maarten? Of is de Minister van plan de taken van de politie sterk in te dammen?
Eerder gaf de Minister aan dat de Kustwacht, zoals deze momenteel functioneert, ook voor hem niet afdoende is. De samenwerking tussen de Antilliaanse eilanden werkt niet naar behoren. Ook hier riep de Minister dat hij de samenwerking wilde opzeggen en een 'eigen' Kustwacht wilt opzetten. Uiteraard onder zijn verantwoordelijkheid.
De indruk is sterk dat als het gaat om Vreemdelingentoezicht de Minister er maar al te graag zelf invloed op heeft, of liever gezegd de macht erover. En dat is nu juist wat je in een democratie niet wilt. Of begrijp ik het nu niet?
 


 


 

Patrick-zelf

Patrick-zelf verblijft op het bovenwindse eiland St.Maarten en doet onder pseudoniem verslag van wat hij daar ziet aan ‘misdaad & veiligheid’.

Patrick-zelf